Jour- och familjehem

Jour- och familjehem

Jour- och familjehem

Madab Vård & Omsorg AB har lång erfarenhet av att förmedla jour-familjehemsplatser till socialtjänsten.  Verksamheten har ett stort antal utredda jour- och familjehem runtom i Stockholm och i övriga landet.
Jour- och familjehemmen är bedömda och utredda i enlighet med BRA-fam och Nya Kälvestens djupintervju eller utredningsmetoden En varaktig relation.  Våra jour- och familjehem har erfarenhet bland annat av att arbeta med familjer, barn och unga som utsatts för eller bevittnat våld, individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, självskadebeteende och kognitiva funktionsnedsättningar.
Flera av våra familjer talar andra språk och har en kulturell mångfald. Våra jour- och familjehem är familjer som kan erbjuda ett förutsägbart sammanhang som är tryggt, inkluderande och utvecklande.

Familjehemskonsulenter
Våra familjehemskonsulenter arbetar nära jour- och familjehemmen. Våra familjehemskonsulenter har god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område. Familjehemskonsulenterna ansvarar för att stödja jour-och familjehemmet att uppnå målen i genomförandeplanen och ansvarar för att socialtjänstens får kontinuerlig återkoppling och tillhandahålls en månadsrapport. Familjehemskonsulenterna är tillgängliga i form av telefonvägledning dygnets alla timmar.
Möjligheten att ringa och rådgöra med en familjehemskonsulent gör att stödet finns nära och tillgängligt, vilket gör det till en förutsägbarhet och trygghet för alla.
Familjerna deltar i handledning månadsvis och får även regelbunden stöttning och handledning av familjehemskonsulent utifrån socialtjänstens uppdrag.